BREAKING NEWS

නවතම පුවත්

ව්‍යාපාරික පුවත්

ක්‍රිඩා පුවත්

Jan 12, 2013

Sujatha Diyani Lee Young Ae

wdorfha l=ußh iqcd; ÈhKsh ,S hka.a ta'
oeka furg rEmjdyskS fma%laIlhka w;r Wkaudohla me;sr .syska' iefjdu ol=Kq fldßhdkq ud,d fg,s kdglhla jQ ‘iqcd; ÈhKsh’ krUkjd muKla fkdfjhs" tys m%Odk pß;h jQ ‘px.=ó’g fnfyúka wdorh lrkjd' fndfyda fokdg weh ;u fidfydhqßhl" ñ;=ßhl" ÈhKshl ;rï iómhs' fï px.=ó pß;hg mK fmjQ fyd|u ks<sh f,i cd;Hka;r iïudk mjd ÈkQ ,S hka.a ta .ek f;dr;=rhs'
.y fld< u,a .,a .eiS n,d isákjd
hqla;sh hq;=lï fidhd weh mshUkjd
iqcd; ÈhKshla Tn;a fï ìu Wm§
ie.j iskdfikq uek yi/,a,o ;ykï
fï f;aud .S;h wo furg rEmjdyskS fma%laIlhkag b;d yqre mqreÿ jQjla'
ix.S; rej iuÛ f;aud .Sh úldYkh ùu werfUoa§u jhia fíohlska f;drj nd, ;reK uyÆ iefjdu ksfjiaj, wd,skaohg frdlaj rEmjdyskS hka;% jgd wiqka .kafka iqkaor px.=ó ms<sn| l;dj /.;a ol=Kq fldßhdkq ud,d fg,s kdglhlg isxy, fonia ljd ksujd we;s ’iqcd; Èh”’ oel.kak'
iuld,Skj furg jvd;a ckm%shu rEmjdyskS jev igyk" ud,d fg,s kdglh ‘iqcd; Èh”’ lSu jrola fkdfjhs' tys ckm%sh;ajhg l=;=y,h yd .egqï msÍ.;a l;d mqj; jf.au px.=ó f.a pß;hg mK fmdjk ks<shf.a rx.k ú,dih yd rEu;a nj;a fya;=ù ;sfnkjd' we;a;gu ljqo fï px.=ó@
px.=ó pß;hg mK fmdjk ks<sh ,S hka.a ta' 1971 ckjdß 31 od ol=Kq fldßhdfõ isfhda,a kqjr § Wmkakshla' fï ui w.§ weh iurkafka ;ukafka 42jeks Wmka Èkh' 1991 § ,S hka.a rEmjdyskS lafIa;%hg tlajQfha fjf<| oekaùï ksrEmsldjl úÈhg' miqj weh rEmjdyskS fg,skdgH rx.k Ys,amskshl yeáhg o lghq;= lsÍu werUqjd'
yõ’ia hqj¾ yiankaâ ^1993& ;uhs weh r. mE m<uq fldßhdkq fg,s kdgHh' ‘vEIa’ ^1994&" ‘wiamafyda,aÜ uEka’ ^1995&" ‘,õ wekaâ uef¾Ê’ ^1995& jf.a fg,s kdgH yryd weh ol=Kq fldßhdj mqrd rEmjdyskS ks<shl f,i ckm%sh jqKd' ta ksidu wehg trg iskudfõ fodrgq o újD; jqKd' ‘bkaI,a ,dya’ ^1996& ;uhs weh rÛmE m<uq Ñ;%mgh' ‘*iaÜ lsia’ ^1999& ‘fcdhskaÜ filshqßá taßhd’ ^2000& ‘,diaÜ m%ikaÜ’ ^2001& ‘jka *hska iam%sx.a fâ’ ^2001& yd ‘isïm;s f*d f,aä fjkaðhkaia’ ^2005& ;uhs weh tf;la fuf;la r.mE iskud mg yeáhg ye¢kafjkafka'
c¾uka NdIdj iy idys;Hh ms<sn| WmdêOdßkshl yd ckikaksfõokh ms<sn| Ydia;%m;s WmdêOdßkshl jk weh ol=Kq fldßhdfjka msg; f,dj mqrd rgj,a iEfyk ixLHdjl ckm%sh;ajh ,enqfõ 2003 § ol=Kq fldßhdfõ tï'î'iS' rEmjdyskS iud.u ksIamdokh l< ,S íhqka.a yQka f.a wOHlaIKhla jQ ‘fÜ Peka.a)f.hqï’ ke;fyd;a ‘iqcd; Èh”’ ud,d fg,s kdglh;a iuÛ' ‘fÜ Peka.a f.hqï’ hkafkys wre; ‘fYaIaG Peka.a f.hqï’ hkakhs' furg fma%laIlhkaf.a myiqjg ‘Peka.a f.hqï’ hkak ‘px.=ó’ ù ;sfnkjd' wefußldj m%uqL ngysr rgj, fï ud,d fg,skdglh úldYh ù ;sfnkafka ‘cqfj,a bka o me,ia’ ^ud,s.fha ueKsl& hk kñka'
wefußldkq fvd,¾ ,laI 150l úhoulska ;ekQ fuu ud,d fg,s kdglh Ökh" ;dhsjdkh" fydxfldx" u,hdishdj" isx.mamQrej" cmdkh" nDkdhs" bkaÈhdj" bkaÿkSishdj" ms,smSkh" ;dhs,ka;h yd úhÜkduh jeks wdishdkq rgj,;a" ´iafg%,shdj" n%s;dkH" iaùvkh" reishdj" brdkh" fi!È wrdìh" ;=¾lsh" fmare" fldf,dïìhdj" Bðma;=j" refïkshdj" lekvdj" wefußldj" yxf.aßhdj" BY%dh,h yd kjiS,ka;h jeks rgj, o úúO rEmjdyskS fiajd Tiafia úldYh ù ;snfkjd' tfia úfoia rgj, úldYh fjñka tu fg,s kdglh bmehQ wdodhu wefußldkq fvd,¾ ,laI 400la muK jkjd'
px.=ó pß;hg mK fmjQ ,S hka.a cd;Hka;r iïudkhg o md;% jQ iskud ks<shl j. iuyr úg Tn fkdokakjd we;s' leÜÆkahd cd;Hka;r iskud Wf,f<a§;a isfkueks,d cd;Hka;r iskud iïudk Wf,f<a§;a weh fyd|u ks<sh f,i iïudkhg md;% ù we;af;a ‘isïm;s f*d f,aä fjkaðhkaia’ Ñ;%mgfha rÛmEu fjkqfjka' ta yer weh ol=Kq fldßhdfõ meje;afjk mQidka cd;Hka;r iskud Wf,f<a § ‘jka *hska iam%sx fâ’ Ñ;%mgfha r.mEu fjkqfjka úpdrl iïudkh Èkd ;sfnkjd'
ol=Kq fldßhdfõ meje;s rEmjdyskS iïudk Wf,<hkays§ weh fyd|u ke.S tk ks<sh f,i 1994 §;a ckms%hu ks<sh f,i 1995 iy 1999 jirj,§;a fyd|u ks<sh f,i 1996 yd 1998 hk jirj,§;a iïudk Èkd ;sfnkjd'

,S hka.a m%Odk pß;h r.mE fï Peka.a f.hqï ud,d fg,s kdglh ol=Kq fldßhdfõ úldYh ùu wdrïN ù we;af;a 2003 iema;eïn¾ 15 od' trg rEmjdyskS b;sydifha jeäu fma%laIl ixLHdjla kerUQ ud,d fg,s kdglh f,i th jd¾;d msysgqjQjd' ol=Kq fldßhdfõ iuia; rEmjdyskS fma%laIl ixLHdfjka 57'1] ‘fÜ Peka.a f.hqï’ ke;skï ‘iqcd; Èh”’ krUd ;sfnkjd'
”uu rx.khg msúisfha 1991 § fpdl,Ü j¾.hla ms<sn| fjf<| oekaùulg fmkSisáñka' B<Ûg fg,s kdgHj, rÛmdk w;r;=r ug oekqK fohla ;uhs rx.kh hkq yeoEßh hq;= úIhhla nj' bka miafia uu isfhd,ays rx.kh b.ekafjk mdi,lg we;=¿j r.mEu .ek yeoErejd” ,S hka.a mjihs'
px.=ó pß;h rÛñka ,enQ ckm%sh;ajh ksidu wehg fydxfldx" isx.mamQrej" ;dhsjdkh" Ökh" yd cmdkh hk rgj, ixpdrhg ta rgj,ska wdrdOkd ,enqKd' 1997 § weh b;sfhdamshdjg .sfha trg id.;fhka ÿla ú¢k ck;djg iyk i,ik rdcH fkdjk ixúOdkhl ;dkdm;sjßhl f,ihs' t;eka mgka weh f,dalfha ÿla ú¢k ck;djg iyk i,ikq msKsi l%shdldÍ jQjd' 1997 §u weh ;d¾ ldka;dr fmfoig .sfha bkaÈhdfõ ÿlaú¢k l=,ySk ck fldgia ms<sn| rEmjdyskS jevigykla i|ydhs' tfukau weh hqksfi*a wdh;kfha ;dkdm;sjßhl f,i o iqnidOl lghq;=j, fhÿKd' ÿlaú¢k ck;dj iuÛ tlafjñka Tjqka w;rg hñka ;uka ,o w;aoelSï we;=<;a fldg weh ,shQ .%ka:h ‘w fudaiaÜ iafmI,a ,õ’ ksl=;a jQfha 2001 jir w.§' tu fmd; wf,úfhka ,enQ ishÆu wdodhï weh fhojQfha mqKH lghq;= i|ydhs'
2006 § ,S hka.a ;u iajhx pß;dmodkh ‘hka.a ta ‘i’ jõ’ hk kñka m%ldYhg m;a l<d' fldfydu fj;;a weh 2009ka miqj rEmjdyskS yd iskud leurdj,ska fukau udOH fj;ska o wE;ajQjd' 2009 jif¾§ weh yÈisfhau m%ldY lf<a ;uka hq. Èúhg we;=¿ jkjd lshdhs'
”uu uf.a jhi úis ;sia .Kkaj, id¾:l Ôú;hla .; l<d' iEu pß;hlau r. mdoa§ ug oekqfKa lkaola k.skjd jf.a' ta jhia uÜgïj,§ uu tl lkaola ke. yudrj ;j;a lkaola jYfhka È.ska È.gu l÷ ke.a.d' B<.g ug is;=Kd ud újdy úh hq;= jhi weúÈka lshd” tÈk ,S hka.a mejiqjd'
2009 wf.daia;= 24od ,S hka.a újdy jqfKa fcfhdka.a fyda hka.a kue;s fldßhd  wefußld jHdmdßlhl= iu. újdyh isÿjqfKa wefußldfõ§' ,S iy fchdka.a yuqù ;snqfKa iriú wOHdmkh ,noa§' §¾> ld,hla tlsfkldg wdorh lsÍfuka miqjhs Tjqka tfia újdy jQfha' 2011 fmnrjdß 20od weh ksjqka ore fofokl=g Wm; ,nd ÿkakd'
uu jirla mqrd ore fofokdg uõlsß ,nd ÿkakd” ore fofokdf.a m<uq Wmka Èkh od weh udOHhkag fy<s l<d'.¾N” ld,fha § ud wdydrhg .;af;a idïm%odhslj fukau mdrïmßlju .¾N” ldka;djkag iqÿiq hehs ye¢kafjk fldßhdkq wdydr' ;ju;a uu uf.a orejkag fokafka uõ lsß”
miq.sh jif¾ cQks udifha § weh ;u ore fofokd iy ieñhd iu.Û mÈxÑhg .sfha wlalr 180la úYd, j;=hdhla uOHfha wÆ;skau ;ekqK iqmsß iqfLdamfNda.S ukaÈrhlg' w;sYh iqkaor mßirhl msysá tu ukaÈrfha ;u orejka mdi,a hjk jhi t<fUk ;=re úiSuhs ,S hkaf.a f.a woyi'
flfia fj;;a miq.sh foieïn¾ 5 od jir y;rlg miq ,S hka.a rEmjdysksh yryd fma%laIlhka w;rg meñKshd' ta ‘wj¾ ial+,a bia fldßhka iaghs,a’ kï jev igyka ud,dfõ miajekakg' weh Bg iyNd.s jQfha ;u ieñhd iu.ska' th fg,s kdglhla fkdfjhs' ol=Kq fldßhdkq wOHdmk l%uh .ek ck;dj oekqj;a lrk jevigyka fm<la' kej;;a fï iqrEmsksh fg,s kdglhlska fyda iskud mghlska oel.; fkdyels fõúo@
”ug oeka uf.a ieñhd yd orejka iu.Û Ôú;h .; lrkak wjYHhs” ,S mjikafka fyd| ksIamdokhlg we/hqula ,enqfKd;a ta .ek i,ld n,kak uu leue;s ke;=jd fkfjhs' ta;a wo ug fnfyúkau wjYH ù ;sfnkafka orejka fofokdj b;d fyd£ka yokak' jvkak' ug Tjqka fofokd ;rï jákd wka lsisjla fï f,dalfha keye'”
fï jk úg weh ieñhd yd tlaj fldßhdkq f;a iy idïm%odhsl fldßhdkq <ud wdydr jHdmdrhla o mj;ajd f.k hkjd' kej;;a weh mqxÑ ;srfhka fyda ߧ ;srfhka oel.kak ,efíúo hkak wúksYaÑ;hs'
tfy;a wdorfha l=ußh o" i;=g o" iqiqu o jQ fï fmdf<da ;f,a Wmka iqcd; ÈhKsh px.=ó f.a pß;hg mKÿka ,S hka.a ms<sn| u;lh f,dj mqrd rEmjdyskS fma%laIlhka nyq;rhlf.a is;ays ;j;a iEfyk ld,hla /£ ;sfhaú'
l=udr isßj¾Ok
 
Copyright © 2013 Sri Lanka Gossip |Gossip Lanka News | Hot Gossips | Sri Lankan Exclusive News | Gossip Lanka | Hiru
Shared by Themes24x7Powered byBlogger